Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

TYPY, ÚČELY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kontaktní formulář
  1. Prostřednictvím Webu Poskytovatele je zákazník oprávněn klást Poskytovateli dotazy. K tomuto účelu je na Webu dostupný kontaktní formulář, do kterého je nezbytné vyplnit údaje potřebné pro další komunikaci mezi Poskytovatelem a zákazníkem. V případě, že se zákazník rozhodne takto Poskytovatele kontaktovat, bude Poskytovatel zpracovávat následující osobní údaje:
   1. identifikační údaje zákazníka (jméno)
   2. kontaktní údaje zákazníka (e-mail, telefonní číslo)
  2. Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je evidence a zpracování odpovědi na dotaz položený zákazníkem, který se týká budoucího plnění smlouvy. Bez uvedení osobních údajů nemůže Poskytovatel dotaz zákazníka vyřídit.
 2. Poptávkový formulář
  1. Zákazník je dále oprávněn kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím poptávkového formuláře.
  2. V případě, že se zákazník rozhodne Poskytovatele kontaktovat touto cestou, bude Poskytovatel zpracovávat následující osobní údaje:
   1. identifikační údaje zákazníka (jméno, datum narození/IČO)
   2. kontaktní údaje zákazníka (e-mail, telefonní číslo, adresa)
  3. Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na dotaz položený zákazníkem. Bez uvedení osobních údajů nemůže Poskytovatel poptávku zákazníka vyřídit.
 3. Ochrana oprávněných zájmů
  1. V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Vždy však důsledně posuzujeme a dbáme, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.
  2. V rámci ochrany našich oprávněných zájmů zpracováváme i data návštěvníků Webu pro účely analýzy jejího užívání a jejího dalšího zlepšování. Pro tyto účely sbíráme a dále zpracováváme data jako je IP adresa, datum a čas přístupu na Webu, využívání jejích funkcí, informace o internetovém prohlížeči či používané zařízení či nastavení jazyka.
  3. Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (zejména zjištění, jak je Webu využívána, a k jejímu zlepšování) sbíráme údaje o využití i chování našich zákazníků pomocí tzv. logování a trackování činnosti na Webu.
 4. Zasílání informací a novinek o našich výrobcích a službách (obchodní sdělení)
  1. Osobám, které se samy přihlásily k odběru novinek a za tímto účelem nám sdělily svůj e-mail a/nebo telefon, a zákazníkům, u kterých jsme získali e-mail a/nebo telefon v souvislosti s našimi službami, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách. V případě, že od nás nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávy vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na: info@mojeucto.cz.
  2. Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

ZDROJE A CÍLE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat. Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Webu.
 2. Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.
 3. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU, není-li výše uvedeno jinak.

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
 2. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně v rámci systému zajišťujícího chod Webu nebo systémy jednotlivých zpracovatelů, jak jsou uvedeni výše.
 3. Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na Váš soukromý a osobní život.

LHŮTY A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kontaktní formulář
  1. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem do kontaktního formuláře budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení dotazu.
  2. Tyto osobní údaje nemůžeme smazat v případě žádosti zákazníka, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu, nýbrž čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.
 2. Poptávkový formulář
  1. Osobní údaje poskynuté zákazníkem do poptávkového formuláře budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi zákazníkem a Poskytovatelem, nejdéle však 1 rok od poptávky zákazníka.
  2. Tyto osobní údaje nemůžeme smazat v případě žádosti zákazníka, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu, nýbrž čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.
 3. Oprávněné zájmy
  1. Osobní údaje zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (tedy obrana před případnými nároky zákazníků nebo třetích stran, a to i před soudem) po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, které mohou v České republice trvat až po dobu 15 let od vzniku relevantní události. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), informace z komunikace s Vámi.
  2. Informace o užívání Webu pro účely analýzy jejího užívání a jeho zlepšování zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů po dobu 2 (dvou) let.
 4. Zasílání obchodních sdělení
  1. Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma. Odhlásit se lze kdykoli i prostřednictvím kontaktního e -mailu uvedeného výše.

VAŠE PRÁVA

 1. V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.
 2. Vždy Vás budeme informovat o:
  • účelu zpracování osobních údajů;
  • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
  • povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů;
  • příjemci, případně kategoriích příjemců;
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.
 3. Mezi Vaše další práva patří:
  • požádat nás o vysvětlení;
  • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut);
  • požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili;
  • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

ZPŮSOBY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše údaje chráníme, k čemuž slouží mj. následující prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky zabezpečení atd.